Prepravný poriadok

 
 

Prepravný poriadok:


  • Zákazník je oboznámený s cenou jazdného podľa jazdného cenníka, prípadne ústnou dohodou medzi oboma stranami.

  • Prepravovať je povolené osoby, ktoré nie sú zjavne nespôsobilé prepravy, t. j. hlavne osoby pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, ako i osoby ktorých zovňajšok by viedol k obave o poškodenie interiéru vozidla a pod. Batožinu je možné prepravovať, pokiaľ to dovoľuje batožinový priestor vozidla a nie sú tým ohrozené životy a zdravie posádky.

  • Cestujúci má právo určiť si trasu jazdy, pokiaľ tým nebudú porušené pravidlá cestnej premávky. Ak cestujúci neurčí trasu, je dopravca povinný dopraviť cestujúceho najkratšou trasou. Povinnosťou cestujúcich je, pred jazdou sa riadne pripútať bezpečnostným pásom. Pokiaľ mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, je povinný na vyzvanie vodiča, preukázať sa lekárskym potvrdením. Vo vozidlách je prísny zákaz fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje a jesť.

  • Preprava osôb, detí, telesne postihnutých osôb, zrakovo postihnutých osôb, zvierat, je dovolená, pokiaľ tým nie je ohrozená prepravovaná osoba. Osoby mladšie ako 12 rokov a telesnou výškou nižšou ako 150 cm, nesmú byť prepravované na prednom sedadle vedľa vodiča. Domáce zvieratá je možné prepravovať, pokiaľ tým nie sú ohrození cestujúci a bezpečnosť cestnej premávky.

  • Pokiaľ dopravca nedodrží podmienky prepravy osôb, alebo ak dôjde k poškodeniu tovaru, je povinný po dohode s majiteľom škodu nahradiť.

  • Zákazník je povinný pri preprave zásielok sa vopred dohodnúť s prepravcom na cene.

Vozový park

feaured-image feaured-image feaured-image feaured-image feaured-image feaured-image feaured-image